مجمـع ملی فعــالان جمعیـــت از سال ۱۳۹۶ با هدف و ماموریت تشکیل، توســعه، تعمیـق و هدایـت راهبردی- عملیاتی جبههٔ مردمی انقلاب اسلامی در عرصـهٔ تخـصصی جمـعــیت شـروع بـه فعالیـت نمـود. مجـمـع برای تحـقـق مأموریـت‌های خود سـاختار شــبکه‌ای را برگزیده اسـت. سـاختار شبکه‌ای به این معناست که مجـمع، عمدهٔ مأموریـت‌های اجـرایی خود را به‌واسطهٔ فعالان و تشکل‌های مـردمی دنبال می‌کند. همچنین با زمینه‌سازی و ایجاد روابط شبکه‌ای و نه سلسله‌ مراتبی و نیز ایفای نقش ستادی، آن هم در سطح راهبردی و عملیاتی، کارکردهایی نظیر هدایت، هماهنگی، پشتیبانی کلان و تسهیل‌گری را برعهده می‌گیرد. این نوع نقش‌آفرینی از نقاط تمایز مجمع‌ با سایر نهاد ها و مجموعه های تخصصی محسوب می‌شود.