Edit
ویدیو های مرتبط
تاثیر تغذیه بر ناباروری
نگرانی تعداد فرزند
چالش های تک فرزندی
نقش فرزند در اثبات خانواده
حرکت جامعه به سمت پیری
نتیجه کاهش جمعیت
Edit
ویدیو های مرتبط
بحران سالمندی
بحران پیری
زندگی سالمندی من
در آرزوی فرزند
اثرات کاهش جمعیت
وشحت از افزایش جمعیت مسلمانان
Edit
ویدیو های مرتبط
تبیین طرح شکوه مادری
جای خالی ما را غریبه ها پر میکنند
نیاز های واقعی کودک
پیری ایران
فرزندآوری و اقتصاد خانواده
موانع ازدواج در سبک زندگی ایرانیان
Edit
ویدیو های مرتبط
عباسی از آینده جمعیتی کشورها می گوید
مستند:راه بی بازگشت
نتیجه کاهش جمعیت
آسیبهای غربالگری جنین برای مادران باردار
پشت پرده سیاستهای تنظیم خانواده
مهریه ۳۱۳ عمل جراحی رایگان