افزایش موالید در کشور های مختلف

نوشته محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی

در کتاب «افزایش موالید در کشورهای منتخب» نیز به تجربه دیگرهای کشورهای جهان در افزایش نرخ موالید پرداخته شده است.

در این کتاب به سیاست‌های افزایش جمعیت در کشورهای اروپایی و کشورهایی ازجمله ژاپن اشاره و بر نتایج مطلوب این ملت در

افزایش نرخ جمعیت و مقابله با حرکت به سمت سالمندی تصریح شده است. استفاده از الگوهای دیگر کشورهای در راستای سیاست‌های

افزایش جمعیت، می‌تواند برای سیاست گذاران و قانون گذاران کشور راهگشا باشد…

افزایش موالید در کشور های مختلف
دسته ها ,