حس شیرین پرستش

«معنویت و عقلانیت در ازدواج»

با همکاری تشکل فراگیر گروه های تبلیغی کشور

مناسبت: ویژه ماه #رمضان ۱۴۰۱

فهرست جلسات:

مجلس اول: «لذت عبادت چرا و چگونه؟»
پیام:«نگاه عبادی به مسئله ازدواج»

مجلس دوم: «لذت عبادت های اجتماعی»
پیام:«نگاه عبادی، به مسئله ازدواج»

مجلس سوم:«شرط اصلی درک لذت عبادت»
پیام:«تغییر نگاه به اقتصاد ازدواج، بُعد عقلانی عبادت ازدواج»

مجلس چهارم: «موانع درک لذت عبادت»
پیام:«وجوه عقلانی عبادت ازدواج؛ بُعد آرامشی ازدواج»

مجلس پنجم: «بزرگترین مانع لذت عبادت»
پیام:«وجوه عقلانی عبادت ازدواج؛ بُعد فرزندآوری ازدواج»

برای دانلود کلیک کنید

حس شیرین پرستش
دسته بندی ها