شاخص های جمعیتی

نوشته محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی

بررسی زمینه های تاریخی روند رشد جمعیت در ایران، روشن میسازد که رشد جمعیت و باروری در دهه ۷۰ کاهش‌یافته و

در دهه ۸۰ این روند کاهشی ادامه داشته است. کاهش سریع نرخ باروری از۶.۵  فرزند به ازای هر زن به طور متوسط در دهه

۶۰ به حدود ۱.۸ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۳۹۰ وافزایش جزئی آن تا حدود ۲ فرزند به ازای هر زن در سال منتهی به

سرشماری ۱۳۹۵، در طول تاریخ کشور بی سابقه بوده است. مطالعات انجام شده در مورد آینده تحولات باروری در ایران،

نشان میدهد،افراد متولد شده در دهههای (۶۰ و ۷۰ )اوج تولدهای دهههای اخیر به تدریج از مرحله ازدواج و فرزندآوری عبور

میکنند و به اصطلاح توان درونی جمعیت، در حال کم شدن است واحتمال میرود نرخ باروری، کمتر از حد جایگزینی تثبیت گردد.

همچنین نرخ رشد جمعیت نیز از ۳.۲درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱.۲۴درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. با توجه به اینکه نرخ باروری

کماکان کمتر از نرخ مورد نیاز برای جایگزینی جمعیت است، مطابق با پیش بینی های مرکز آمار ایران و منابع بین المللی، انتظار

میرود، در سالهای آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه گردیم.

شاخص های جمعیتی
دسته ها ,